سابقه کار ایستافو

تامین و ساخت تیرورق های شرکت رنگ الوان

گزارش تصویری

تامین و ساخت تیرورق شرکت رنگ الوان


 

 

تامین و ساخت تیرورق های شرکت رنگ و رزین الوان توسط ایستافو با استفاده از جوشکاری زیرپودری

 

سایبان پارکینگ ساخت و نصب سوله جوشکاری زیرپودری

CATALOG DOWNLOAD