سابقه کار ایستافو

تحویل سازه سایبان پارکینگ شرکت روغن کشی نوید خلیج فارس

گزارش تصویری

تحویل سازه سایبان پارکینگ شرکت روغن کشی نوید خلیج فارس


 

 

شرکت ایستافو


طی قراردادی بین ایستافو و شرکت روغن کشی نوید خلیج فارس ، ایستافو متهعد به ساخت و تحویل ستون های سایبان پارکینگ کارخانه ی شرکت روغن کشی نوید خلیج فارس و نیز تامین مواد اولیه و ارائه نقشه های اجرایی پروژه احداث سایبان پارکینگ گردید.

 

سایبان پارکینگ


مدت زمان اجرای پروژه 7 روز کاری و ابعاد سایبان پارکینگ 300 متر مربع. istafo.com

CATALOG DOWNLOAD