سابقه کار ایستافو

طراحی سازه فلزی سایبان پارکینگ شخصی (مهندس رئیس پور)

گزارش تصویری

 

 طراحی سازه فلزی سایبان پارکینگ شخصی (مهندس رئیس پور)


 

تدوین و طراحی سازه فلزی . سایبان پارکینگ . پروژه شخصی مجتمع مسکونی باران و تهیه نقشه های اجرایی ساخت سازه سایبان و عملیات اجرای فونداسیون و نیز دستورالعمل های نصب سازه پروژه مهندس رئیس پور

 

مشخصات پروژه

 

طراحی سایبان پارکینگ (سازه پروفیلی) به ابعاد 300 متر مربع برای خودرو سواری

 

طراحی سایبان پارکینگ (سازه پروفیلی) به ابعاد 90 متر مربع برای موتور سیکلت

 

پوشش سقف سایبان یوپی وی سی سفید 

اجرا توسط کارفرما بر اساس دستورالعمل های نصب تدوین شده توسط ایستافو

*

ایستافو

*

سایبان پارکینگ

*

سقف سایبان

 

 

CATALOG DOWNLOAD