پلتفورم

PLATFORM

پلتفرم یا سکو ، سازه فلزی که انواع  تجهیزات بر رون آن نصب می شوند و جز سازه های کــــاربردی و زیر ساختی محسـوب می شوند.نمونــه کــاربرد آن در تاسیســات آب و فاضـلاب  تصفیه خانه هــا  تعمیــر ، نگهداری و بارگیری واگن های قطار می باشد.گروه ایستافو با طراحی جدید می کوشد تا وزن این سازه ها  را پایین آورد و از هزینه های اضافی جلوگیری کند.

*

*

همچنین اجرای سازه های فلزی سبک بین دو یا چند سکو بتنی یا فلزی برای عبور اپراتور یا حمل انواع بار و وسایل

بصورت خرپا و همچنین اجرای فنداسیون سبک بصورت  شبکه بندی از خدمات گروه ایستافو است

پلتفرم و یا سکو های حمل و بارگیری بار و وسایل برو روی واگن قطار یا سایر وسایل نقلیه که تحت تاثیر نیرو های لرزشی و خمشی ناشی از بارگیری میباشند را باید بصورت مهندسی طراحی نمود و قبل از اجرای پلتفرم مدل نرم افزاری و دفترچه محاسباتی آنرا تدوین کرد.

.

.

بستر سازی یک اصل مهم در اجرای انواع خطوط تاسیساتی می باشد .زیرساخت ها وظیفه نگهداری و محافظت از تجهیزاتی مانند لوله های قطور تاسیساتی را بر عهده دارند .اجرای فنداسیون متناسب با سازه مورد نظر و شناسایی بارها و تنش های موجود و برطرف سازی آنها در زیرسازی تاسیسات نقش بسزایی دارد

CATALOG DOWNLOAD